[Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas


Tas iek tiek pailsinti galv ir atgaivinti vaizding kalb o Jurgio Kun ino T la pasirod jei ne geriausias tai bent jau tinkamiausias vaistas sutrikusiai mano sielai Tiesa paskai ius aplank visokios mintys T la istorija apie sovietmet tarybin Vilni ir jaun benam girtuokl desperati kai i pa stant savo visa apiman i meil jaunai moteriai T lai i meil rei kiama visur ir "pagrindinio veik jo mintyse ir jo lai kuose kuriuos T la niekada "veik jo mintyse ir jo lai kuose kuriuos T la niekada Ta meil rei kiama net veiksmais kai nebegal damas susitikti su T la jis mintyse virsta ik nosparniu jos kambaryje ir visk stebi savo vaizduot jePagrindinis T los veik jas bevalis prarad s vilt ir nor siekti ka ko auk tesnio Jis leid ia savo dienas i prad i gatv je ie kodamas kur gal t praleisti nakt ir daugiau apie niek nem stydamas V liau atsiduria kal jime o galiausiai psichiatrin je ligonin je kur bandoma atpratinti j ir pana ius j girtuoklius atpratinti nuo g rimoPirmasis skyrius labai chaoti kas jame pilna vard pavard i moni #ir viet o man siminti tok didel informacijos kiek vienu pris #viet o man siminti tok didel informacijos kiek vienu pris yra ne manoma Tiesa v liau siu etas ai k ja veik jai ir j svarba nustatoma jau galutinai Ta iau man atrod kad skaitydama vis laukiau ka kokio didelio vykio o jis taip ir ne vykoJau nuo pat pirm j puslapi autorius pabr ia b sim T los mirt tad a laukiau kad tos mirties aplinkyb s b t ka kuo nepaprastos Arba a to nesulaukiau arba esu tiesiog prasta skaitytoja K rinyje buvo minima daugyb moni ta iau i vis t apra ym mai aties galima suprasti kad vis d lto mergina T la romano protagojistui yra pats svarbiausias mogusGeriausias dalykas iame k rinyje vis d lto buvo vaizdingi ir tokie pa stami Vilniaus apra ymai Neveltui da nai sakoma kad T loje Jurgis Kun inas nubrai tikr tikriausi Vilniaus miesto em lap Ra ymo stilius jau modernistinis kupinas min i uoli tai ilg tai trump sakini s mon s srauto veik jai netipiniai herojai ar piktadariai o tikri mogi ki turintys vairiausi netobulum ta iau taip pat tokie savi Nors k rinys man s pernelyg ne av jo manau j tikrai verta perskaityti vien tod l kad jame nagrin jamos tokios netipin s problemos. Ir Tūlos meilės istorijos niuansus negailestingai apnuogindamas savo nuopuolio istorijąRomane pinasi Vilniaus senamiesčio sovietmečio realijų vaizdai ir intymus žmogiškųjų ryšių pasaulis. ,


Vi kos knygos ne visiems patinka bet kai j skepti kai reagavo eiles kuriantys mon s nusprend iau v l j perskaityti nes nuo pirmo skaitymo buvo pra j gan daug de imtmetis Ir knyga nebepadar pirminio sp D Io Domi Savo Konstrukcija Siu Eto io domi savo konstrukcija siu eto stiliumi autoriaus nuo irdumu bet "Jau Nebe Edevras B Na "nebe edevras B na taipVis d lto knyga tikrai verta d mesio ir neblogo vertinimo Bohemi kas herojus pasakoja savo meil s istorij tai labai gyvas pokalbis su mirusia mylim ja Spalving kasdienyb pary kina epizodiniai veik jai labai saviti charakteringi vienaip ar kitaip susij su menininkais ir menu kaip ir pasakotojas gyvenantys intensyv emocin gyvenim Vilniaus U upyje skveruose parkuose kavin se ir visa i aplinka apra oma su didele meileValkataujantis pasakotojas visai nesistebime patenka psichiatrin ligonin po to priverstinio darbo ir gydymo profilaktorium nes veiksmas vyksta iki nepriklausomyb s atk rimo tad gausyb nauj poj i ir romanti kos kelion s pasivertus ik nosparniu pas T l tai vieni gra iausi knygos epizod Ku d k alsuok vos girdimai kai a skrendu pro vos pravert nak iai orlaid sugniau s abi dideliausias alyv puok tes kai jau sklend iu po skliautu begarsis ik nosparnis be garso be naresio visus meil s ir nevilties od ius sandariai u dar s ma #ut je skraidan io naktinio drugelio kaukol je Tragi ka knyga nors autorius visai nesistengia #je skraidan io naktinio drugelio kaukol je Tragi ka knyga nors autorius visai nesistengia an laik santvarkos jam svarbu ne objektyvumas o subjektyv s i gyvenimai kurie toki moni tokiose aplinkyb se gali b ti bet kurioje alyje Artimiau J Kun in pa inoj mon s yra min j kad knyga autobiografin kad T la turi real prototip tad knyga meil s i pa intis Galb t bet tai ne taip jau svarbu talentingas k r jas geba myl ti ir sivaizduojam moter Kartais man atrodo kad tave T la a pats susigalvojau i tikr j tav s n nebuvo Susik riau i oro vandens dumbli ie irbos ir negarsaus grum jimo u Vilniaus kalv Nepatiks i knyga tiems kurie m gsta konkret siu et to neras bet tie kurie nebijo min i vaizdini ir jausm samplaikos m gausis skaitymu Po dvasi kai sunki egzistencialistini nagrin jim Vilniaus pokerio leik tulio Proceso at jo me. Oja pagrindinis romano veikėjas Nuo pirmųjų iki paskutiniųjų romano puslapių pasakojas autoriaus alter ego įtaigiai kuria intymią atmosferą atskleisdamas pačius pačius slapčiausius savo. Jurgio Kun ino roman perskai iau jau prie kelet m nesi bet ir dabar j prisiminus i sireik iu pateti kai nudiegia pa ird ius Vyrui pasaky iau jei nori vesti moter perskaityki T l ir tada pagalvoki ar ji tau rei kia tiek daug daugiau u visk ir visus ar neb damas ilgai neb damas alia skrietum pas j visais manomais savo min i pavidalais I ties is romanas padeda pa inti meil t tikr j o ne jos pakaital kur vyniojame okoladini irdel s ormos saldaini popier lius t pirmaprad jausm kuris traukia moter prie vyro vyr prie moters jungia juos vien ir k nais ir vidumi nebei skiriamai nei dabar nei rytoj nei i jus u migus mirusKa kada mano mama pasak jog gyvenime patiriame daug meili o vien i j did
I J Gryn Tikr 
j gryn tikr Ji b na lyg tvirtas medis o kitos meil s lyg jo akel s Jos l ta auga naujos o did ioji meil visada lieka tau ir tavyje Ir nesvarbu ar kartu su ja lieka josios pavidalas mylimas vyras ar moteris i meil niekada nedingsta T loje radau b tent toki meil kuri gyvuoja pati savaime j jau ian io irdyje ver ia keltis gyventi kovoti u savo jausm tampant gyvenimu tampant pa iu tavimi Nuostabu nes tikra Knygos stipryb vaizdinga poeti ka kalba Vietomis skaitai #ir negali nesisteb t kaip gra iai autorius od iais tapo paveikslus Ta iau prakti kai #negali nesisteb t kaip gra iai autorius od iais tapo paveikslus Ta iau prakti kai knygos avesys man ir baig siPagrindinio veik jo interesai yra ma daug tokie I gert Sugult su moterim T laTai savaime n ra blogai bet ioje knygoje tai virsta nuolatiniais d savimais ir abejingumu gyvenimui d l ko skaitant vidus iau si ne ne neGalb t T la mane surado netinkamu metu bet dabartinis verdiktas gra u bet tik tiek domi knyga siu etu apie bohemos atstovo gyvenimo egzistencijos Ir Meil S Paie Kas Bei Vilniaus meil s paie kas bei Vilniaus dalies savitum Kai pirm kart perskai iau T l sp dis buvo mil ini kas ir sunkiai nusakomas nes tokio romano lietuvi literat roje dar nebuvo Poezija prozoje ir poeti ka proza be galo atvira nuo irdi skausminga Mistika ir sodrus realizmas greta Dr siai si liau roman kitiems skaitytojams kaip nauj rei kin literat roje tikrai ger romantin proz bet susilaukiau ir keistok atsiliepim Nat ralu kad tokios naujo. „Tūla“ – antrasis J Kunčino romanas pirmasis „Glisono kilpa“ 1992Svarbiausias šios istorijos personažas – paprasta tačiau subtili mergina Tūla kurią prisimena ir apie kurią pasak. ,
Tūla By Jurgis Kunčinas


10 thoughts on “[Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

 1. says: READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Šį Jurgio Kunčino romaną perskaičiau jau prieš keletą mėnesių bet ir dabar jį prisiminus išsireikšiu patetiškai nudiegia paširdžius Vyrui pasakyčiau jei nori vesti moterį perskaityki „Tūlą“ ir tada pagalvoki ar ji tau reiškia tiek daug daugiau už viską ir visus ar nebūdamas ilgai nebūd

 2. says: [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas Kankinausi aš su Tūla gal ši knyga atėjo pas mane kažkiek per vėlai gal ne laiku; paauglystės metais būtų sužavėjusi o dabar Dvi žvaigždės už Kunčino Vilnių susiraizgiusį kiemuose butuose namuose kapinėse tai čia drėgnam pusrūsy palinkęs prie savo grafikų dūmais ir arbatos garais kvėpavo Valentinas Užsukęs pas jį beveik visuomet pagalvodavau kad už keliolikos metrų tokiam pačiam gylyje jau suirusiuose karstu

 3. says: CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas Knygos stiprybė vaizdinga poetiška kalba Vietomis skaitai ir negali nesistebėt kaip gražiai autorius žodžiais tapo paveikslus Tačiau pra

 4. says: READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Antrajame mieste visuomet galėdavai išvysti tai ko nepamatysi niekur kiturAš jau nebeturiu atsarginių išėjimų neturiu atsarginių jausmų atsarginių dalių savo netobulam šikšnosparnio kūneliui gal todėl tokia trumpa svaigi ir vientisa mano meilė kuri nebegali nei ko prarasti nei ko užkariautiKartais man atrodo kad Tave Tūla aš pats susigalvojau iš tikrųjų tavęs nė nebuvo Susikūriau iš oro vande

 5. says: [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas Įdomi knyga siužetu apie „bohemos atstovo gyvenimo egzistencijos ir meilės paieškas bei Vilniaus miesto dal

 6. says: CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Man regis kad šią knygą vertėtų skaityti kur nors atokiai Bernardinų sode įsispraudus tarp įsimylėjelių ant apsi

 7. says: [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas

  CHARACTERS Tūla By Jurgis Kunčinas [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY Kai pirmą kartą perskaičiau “Tūlą” įspūdis buvo milžiniškas ir sunkiai nusakomas nes tokio romano lietuvių literatūroje dar nebuvo Poezija prozoje ir poetiška proza; be galo atvira nuoširdi skausmi

 8. says: [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

  READ ↠ INSTANTPAYDAYLOANSONLINETN.CO.UK º Jurgis Kunčinas [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY I read this in Elizabeth Novickas' english translation What a great read It's a dense book not the thing you'll read all at once though to be honest I didn't really want to put it down I was just so busy that circumstances forced me

 9. says: Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Po dvasiškai sunkių egzistencialistinių nagrinėjimų „Vilniaus pokerio „Šleikštulio „Proceso atėjo metas šiek tiek pailsinti galvą ir atgaivinti vaizdingą kalbą o Jurgio Kunčino „Tūla pasirodė jei ne geriausias tai bent jau tinkamiausias vaistas sutrikusiai mano sielai Tiesa paskaičius aplankė visokios mintys„Tūla istorija apie sovietmetį tarybinį Vilnių ir jauną benamį girtuokl

 10. says: [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas

  [Pdf/E–pub] (Tūla By Jurgis Kunčinas) by Jurgis Kunčinas Jurgis Kunčinas º 1 SUMMARY I held her in my embrace; I could have tied her to myself with belts cording ropes Tūla was already asleep but I was swept up by despair I knew I could lose her any minute now even feeling the warmth of her body under my palms even hearing her uiet breathing in her shallow early evening sleep A despair like tha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *